Големата борба помеѓу Христа и сатаната

Библиографија на цитираните дела

А

Adams, W. H. D. In Perils Oft (често во опасност)
Alison, Sir Archibalt, History of Europe From the Commencement of the French Revolution to the Restorstion of the Bourbons (Историјата на Европа од почетокот на француската раволуција до обновата на бурбонската династија).
Anderson, Annals of the English Bible rev. ed., 1862 (Аналите на англиската Библија), ревидирано издание 1862.
Andrews, J. N., History of the Sabbath and the First Day of the Week (Историјата на саботата и првиот ден во седмицата), 2d., Steam Press of the Seventh Day Adventist Publishing Association, Batlle Creek, Michigen 1873.

B

Bancroft, George, History of the United States of America (Историја на Соодинетите Држави)
Baxter, Richard, Practical Works (Практични дела), 1830.
Blees, S., Memories of Wm Miller (Сеќавања на В. Милер)
Bonneehose, Francois Paul Emile Boisnormand de, The Reformers Before the Reformation (реформатори пред реформацијата), 1844.
Brandt, Gerart, History of the Reformation in And About the Low Countries (Историја на реформацијата и во помалите земји)
British Reformers - Tindal, Firth, Barnes (Англиски реформатори)
Browen. J., The Pilgrim Fathers (Претци на американските доселеници)
Buches - Rouh, Collection of Parliamentary History (Збирка на парламентарната историја)

C

Challoner, Richard Bishop, The Catholits Christian Instructed in the Sakraments, Sadsrifice, and Ceremonies of the Church (Упатство за светите тајни, жртвите и церемониите на католичката црква), 1897.
Clarke, Adam, Commentary The Metodist Book Concern (Методистички коментар на книгата), New York, Cineinnati, Chicago.
Cox Robert, Sabbath Laws and Sabbath Duties (Закони и должности во поглед на саботата), Mac Lac Hlan and Stewart, Edinburght, 1853.

Crosby, Howard, The Healthy Christian An Appeal to the Church (Здрав христијанин: апел до црквата), 1871.

D

D'Aubigne, J. H. Merle, History of the Reformation in Europe in the time of Calvin, 8 vols. (Историја на Реформацијата во Европа во времето на Калвин) во осум тома, Longman, London, 1863-1878.
D'Aubigne, History of the Reformation in Europe of the Sixteenth Century, 5 vols (Историја на Реформацијата во шеснаесетиот век) во пет тома. D. Walther, London, 1841, Oliver and Boyd, Edinburght, 1846, 1853.
Devens, R. M. American Progress: or. The Great Events of the Great Century (Американски прогрес или големите настани на најголемиот век)
Devens, R. M. Our First Century (Нашиот прв век), C. A. Nichols Springfield, Masachusetts,1881.
Dowling, John, The History of the Romanism (Историја на Римокатоличката црква), Edward Walker, New York, 1871.

E

Elliott, George, The Abidng Sabbath (Трајност на
саботата)
Encyclopedia Americana, 1831.
Encyclopedia Britannica, 9th. ed. 1888.
The Essex Antiquarian (Антикварница на истоимената грофовија на југоисточна Англија), Salem, Massachusetts.

F

Felice, G. de History of the Protestants of France (Историја на протестантите на Франција)
Foxe, John, Act and Monument (Дела и споменици), (ed.. by J. Seeley and Burnside, London, 1837.
Fuller, T. Church History of Britain (Историја на црквата во Етиопија)

G

Gausen, L., Daniel the Prophet (Пророкот Даниел) Gavazzi, Alessandro, Lectures in New York (Предавања во Њујорк), 1854.
Geddes, Michael, Church History og Ethiopia (Историја на црквата во Етиопија), R. Chiswell, London, 1, 1696.
Gieseller, John C. L., A Compendium of Ecclesiastical History (Преглед на црковната историја), превод на англиски од John Winstanley Hull, во пет томови, второ издание, T. and T. Clark, Edinburgh, 1848-1855.
Gillett, Ezra Hall, Life and Times of John Huss (Животот и времето на Јан Хус) трето издание.
Gordon, William, The History of the Rise, Progres, and Estabilshment of the Indepedence of the United States of America (Историјата, постанокот, прогресот и прогласувањето на Соединетите Американски Држави), New York, 1789.
Guthire, Thomas. The Gospel in Ezekiel (Евангелието во книгата на Езекиeл), Edinburght, 1857.

H

Hagenbach K. R. History of the Reformation in Germany and Switzerland Chiefty (Историја на Реформацијата во Германија и посебно во Швајцарија), превод на анлиски бѕ Евелина Мооре, во два тома, T. and T. Clark, Edinburght, 1878, 1879.
Heylyn, Peter, The History of the Sabbath (Историја на саботата), Henry Seile, London 1636.
Hopkins, Samuel, The History of the Sabbath (Историја на саботата), Henry Seile, London, 1636.
Hopkins, Samuel, Works (Собрани дела), 1854.

L

Lacretelle, Jean Charles de, History (Историја)
Laing, David, The Collected Works of John Knox (Одбрани дела на Џон Нокс) 1895.
Latimer, Hugh, Sermons (Проповедi), Parker Society
Latimer, Hugh, Works (Собрани дела), Parker Society
Lenfant, Jacques, History of The Council of Constance (Историја на соборот одржан во Констанца), 1728.
Levis, John, Histori of the Life and Sufferings of J. Wiclif (Историја за животот и страдањата на Џон Виклиф), 1820.
Litch, Josiah, In Signs oj the Times, and Expositor of Prophecy (Статија во списанието Знаци на времето и Толкувач на пророштвата),1 Август, 1840.
Luther, Martin, Expostion of Solomon's Booke Called Ecclesiastical (Излагања од Соломоновата книга наречена Книга на проповедникот), Лондон, 1573.
Lyell, Sir Charles, Principles of Geology (Принципи на геологијата), New York, 1858.

M

McClinock, John and Strong, James, Encyclopedia of Biblical, Theological, and Eccleliastical Literature (Енциклопедија на библиската, теолошката и црковната литература) Harper and Brothers, New York, 1896.
Martun, William Carlos, The and Times of Luther (Животот и добата на Лутер)
Massachusetts Historical Society Collection (Аналогија на историјата на масачусетското здружение), 1792.
Milman, Henry Hart, The Histry oj the Jews, 3 vols (Историја на Евреите) во три тома, четврто издание, John Murray, London, 1866.
Mosheim, John L. von, Institutel of Ecclesiastical History (Историја на црковните институции), превод на англиски by James Murdock, во три тома, Robert Carter and Brothers. New York
Morer, Tho., Discourse in Sih Dialogues on the Name. Notion, and Observation of the Lord's Day (Расправа во шест диалога за името, поимот и празнувањето на Господовиот ден), 1701.

N

Neal. D., History of the Puritans (Историја на пуританците) во два тома, 1838.
Neander. Augustus, General History of the Christian Religion and Church (Општа историја на христијанската религија и црква), превод на англиски by Joseph Torrey. Henry G. Bohn. London, 1853-1858.

P

Palfrey, J. G. History of New England (Историја на Нова Англија)
Petavel, E., The problem of Immortality (Проблем на бесмртноста), 1892.

R

Reed, F., In Christian Advocate and Juormal (статија во списанието Христијански застапник и дневник), Dek. 13. 1833.
Robinson, Robert, Ecclestiastical Researches (Црквени истражувања).

S

Scott, Sir Walter, Life of Napoleon Bonaparte (Животот на Наполеон Бонапарта) 1854.

Sears, Barnas, The Life of Luther (Животот на Лутер), American Sunday School Union, Philadelphia, New York City, 1850.
Second Advent Library (Библиотека за второто адвентно движење), Boston, 1842.
Segur, Mgr., Plain Talk About the Prostentatizm of Today (Отворен разговор за денешниот протестантизам), Thomas B. Noonam and Company, Boston, 1868.
Strong, Josiah, Our Contry; Its Possible Present Crisis (Нашата земја: Нејзината можна иднина и нејзината сегашна криза), The American Home Missionary Society, New York, 1885,

T

Taylor, Daniel T., The Reigin of Christ on Earth; or, the Voice of the Church in All Ages (Христовото царство на земјата или Гласот на црквата во сите векови), Scriptural Tract Repository, Boston, 1882.
Tertullian, Apology, in Ante-Nicene Christian Library (Одбрана, во списите пред саборот во Никеја), T. and T. Clark, Edinburgh, 1869.
Thiers, M. A. History f the French Revolution (Историја на Француската револуција).
Thomas, Isaih, Massachusetts Spy; or, American Oracle of Liberty (Масачусетско шпионирање или Американското пророштво за слобода).
Townsed , C. A., The New World Compared With the Old (Новиот свет во споредба со Стариот), 1869.
Tubervile, Henry, An Abridgment of the Christian Doctrine (Сиже на христијанското учење), направено 1649, P. J. Kenedy, New York.

V

Vaughan, R., Life and Opinions of John de Wycliffe (Животот и мислите на Џон Виклиф), 1831.

W

Waffle, A. E., The Lord's Day, (Денот Господов), The American Sunday School Union, Philadelphia, 1885.
Wesley, John, Works (Собрани дела), 1831.
West, Francis, Historical, and Practical Discoures on the Lord's Day (Историска и практична расправа за денот Господов).
White, Henry, The Massacre of St. Bartholomew (Колеж во вартоломејската ноќ), 1871.
Whitehead, John, Life of the Rev. Charles Wesley (Достоен за почит животот на Чарлс Веслеј), 2d. American ed.,1845.
Wiseman, Nicholas, P. Cardinal, The Real Presence of the Body and Blood of Our Lord Jesus Christ in the Blessed Eucharist, Proved From Scripture (Вистинско присуство на телото и крвта на нашиот Господ Исус Христос во светата причест, докажано со Светото Писмо), во осум предавања.
Wolf, Joseph, Journal of the Rev. Joseph Wolf (Личен дневник), 1839, Researches and Missionary Labors (Истражувања и мисионерски напори), 1835.
Travels and Adventures of the Rev. Joseph Wolff (Патувањата и излагањата на смртните напори), 1860.
Wylie, J. A., The History of the Ptotestantizm, 3 vols., (Историја на протестантизмот, во три тома). Cassell, Petter and Galpin, London, 1874-1877.